HageHjelpen - Linker

Våre etiske retningslinjer

Det er avgjørende at vi bruker de samme etiske standardene overalt der vi opererer. Våre etiske retningslinjer er dypt forankret i selskapets verdier - nysgjerrighet, ansvarlighet, integritet og respekt - og sikrer at vi har en ærlige og etisk praksis.
Våre verdier gir et grunnlag for vår bedriftskultur. De fungerer som et kompass for å evaluere muligheter og ta beslutninger.

Den enkelte medarbeider skal opptre aktsomt og redelig overfor kunder, offentlig myndigheter og så vel samarbeidende som konkurrerende bedrifter. Lojalitet overfor selskapet skal være en selvfølge i enhver situasjon.

Lojalitet er ikke til hinder for en åpen kommunikasjon internt i selskapet. Det oppmuntres til informasjon og meningsytringer innad i bedriften, også når dette innebærer elementer av kritikk. Imidlertid bør en ved kritikk være forberedt på å anvise mulige og konstruktive løsninger på de problemer eller kritikkverdige forhold som blir tatt opp. Det er den enkeltes plikt å ta ansvar og vise initiativ.

Forholdet kollegaer imellom skal være preget av likeverd og gjensidig respekt.

Enhver medarbeider plikter å behandle selskapets eiendeler med forsiktighet.
Skade eller tap som følge av uaktsomhet, kan medføre erstatningsansvar.

Det er strengt forbudt å vise seg beruset under arbeidet eller innenfor arbeidsområdet, eller innta berusende midler i arbeidstiden.